Sayfa 98

SELÇUK BEY- Ne çıkar? Kur’an bütün dünyayı kendi
ni çürütmeye davet ettiği halde,neden asırlar boyu
kimse delil getiremedi? Siz Kur’anla akıl huzurunda
kavga edebilirmisiniz bay Moris? Yol açık,ama buna
kimse cüret edemedi şimdiye kadar.Size de tavsiye
etmem.
JAK MORİS- Ben böyle bir iddiada bulunmadım.
SELÇUK BEY- Bulunmadıysanız teşekkür ederim ve
kutlarım sizi bundan yüz sene önce yapılmış bir kav
gayı hatırlatmama izin verir miydiniz?
JAK MORİS- Tabi,memnuniyetle.
SELÇUK BEY- Bu kavga Hindistan’ da yapıldı .Hindis
tan’da İngiliz misyonerleri de sizin gibi konuşuyorlar
dı.Sonuç ne oldu bilir misiniz? Hint’te homurtular baş gösterdi.Nihayet Hint Müslümanları’nın aklı e-
renleri misyonerlerinizi münazaraya çağırdılar.
Kur’an, İncil’in münazarısına yani.Papazlarınız baktı
lar ki olacağı yok,terk adip kaçtılar.Kur’anın bu mü-
nazarada delilleri bir kitap haline getirildi ve basıldı.
Ve İngilizceye de çevrildi bu kitap.Ama bu kitap ne
oldu bilir misiniz?
JAK MORİS-Bilmediğimi itiraf edeyim.
SELÇUK BEY- Öyleyse ben söyleyeyim.Bu kitap İn-
giltere Kraliçesi’nin emri üzerine toplatıldı ve..Evet.
Ve yakıldı .Tıpkı yüzlerce İncil nüshasını namusuzca
yakan kiliseleriniz gibi, yaktınız kitapları.