Sayfa 127

Öyle ise yapılacak olan nedir?
Aşikar. olan. bir. şey. vardır.Türkiye’nin menfa-
atları ancak,tarihen bir Türk toprağı olan Kıbrıs’ın
ilhakı ile sağlanabilir.Türk Milleti,Türkiye de yaşa-
mak istiyorsa,mutlaka bu menhus Elen ablukasını
yırtıp atmalıdır.
2-Türk Askeri, Kıbrıs’tan hiç bir şart altında asla çe
kilmemelidir.Özellikle Girne,Lefkoşe şeridi asla terk
edilmemeli ve Kıbrıs’ın Anavatan’la bağlantısı ga-
ranti antına alınmalıdır.Aksi takdirde,Kıbrıs’ta kaza
nılan ve Türkiye’nin sayısız fedakarlığı ile gerçek-
leştirilen askeri zaferin manası kalmaz.
3-Kıbrıs’ta ilhakın ardarda iki merhalesi olan ve fii-
len gerçekleşme başlangıcında bulunan Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti veya taksim süratle gerçekleştirilmeli
dir.
4-İster Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,isterse taksim he-
defi gerçekleştirilsin,bu fiili durumu hukukileştire-
cek olan devletlerarası antlaşma da Kıbrıs’ın tama
mından feragatı mutazammın hiç bir kayıt bulunma
malıdır.Bir Lozan hatasına daha asla tahammül edi
lemez.
Türkiye’nin, bu maddelerle özetlenenlere aykırı bir
tezi benimsemesi asla düşünülmemelidir.