Merkez karar ve Yönetim kurulu, Büyük kongrece, gizli oy, açık tasnif esasına göre, bir kongre dönemi için seçilir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, parti tüzel kişiliğinin karar ve yönetim organıdır. Bu kurul yönetim işlevini genel başkanın nezaretinde genel başkan yardımcıları, genel sekreter, genel muhasip ve bunların yardımcıları ile yerine getirebilir. İki Büyük Kongre arsında Parti Tüzük ve Programı’na ve Büyük Kongre kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisini haizdir. Parti işlerini düzenleyen içi yönetmelikler bu organ yapar. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son vermesiyle tüzük ve Programı’nın değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir. Merkez karar ve Yönetim Kurulu mer-i kanunlar,Tüzük ve Program çerçevesinde partiyi sevk ve idare eder. Partinin umumi politikasını, diğer partiler ve hükümetle ilişkisini tayin eder. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu çalışma esaslarını ve tarzını kendisi belirler. Program ve Tüzüğü, iç yönetmeliklere aykırı işleri düzeltir.teşkilatı olmayan illerde müteşebbis heyetler kurar veya bu işleri görmek üzere bir veya birden çok üyeyi yetkili olarak görevlendirir. Kanunlara uygun olarak merkez adaylarını ve bunların listelerdeki sırasını tanzim eder. Seçimi merkeze bırakılan mebus adaylarını tespit eder. Yeter derecede faaliyet göstermeyen, üyeleri arsında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunan yönetim kurallarına işten el çektirir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkanın başkanlığında toplanır. Yokluğu halinde görevlendireceği Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder. Gündem Genel Başkan tarafından tayin edilir. Üyelerin asgari beşte birinin isteği üzerine gündeme ilaveler yapılır. Toplantılara üç sefer üst üste, mazeretsiz ve izinsiz olarak gelmeyen üyenin üyelik hakkı düşer. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında görev bölümü yaparlar. Kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla ile alınır. Toplantı nisabı ekseriyettir.ilk toplantıda bu temin edilemediğinde bir saat sonra, 1/3 ekseriyetiyle toplantıya devam edilir.
GENEL BAŞKAN
Madde 19– Parti Genel Başkanı Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur. Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Kanundaki istisnalar dışında parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi Genel Başkan Vekillerine aittir. Genel Başkan, merkez Karar ve Yönetim kurulunun tabii başkanıdır. Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Büyük kongre toplanıncaya kadar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partiyi temsil yetkisini kendi içinden 15 gün içerisinde seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırk beş gün içinde Büyük Kongreyi toplantıya çağrılır. (S.P.K.M:15) Genel Başkan, disiplin kuralları dışında, tüm parti kademelerinin toplantılarına başkanlık edebilir, mütalaa bildirebilir, oylamalara katılabilir. Ancak, üyesi bulunmadığı meclis Grubu toplantılarına katılamaz. Genel Başkan, hükümet ve diğer partilerle temaslar yapar, parti çalışmalarının gerektirdiği tedbirleri alır. Parti adına beyanatta bulunur. Partiyi Genel Başkan ve ona izafetle Başkan Vekilleri’nin beyanatları ilzam eder. Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulları ile gruplar ve tüm teşkilat kademelerinin uyum içinde çalışması için gerekli tedbirleri alır; yetkili kurulların kararlarının yerine getirilmesini sağlar, gereken tedbirleri alır; propaganda gezileri yapar. Genel Başkan en çok 3 yıl için seçilir. Aynı kişi ara vermeksizin 5 defadan fazla seçilemez.yeniden seçilebilmek için aradan 3 yıl geçmesi zorunludur.