Giriş ve Temel Unsurlar: 1-Toplumumuzun 18.asırdan itibaren içine girdiği çöküş döneminin yıkıcı etkileri,İstiklal Savaşının ateşlediği milli imana rağmen hala devam etmektedir.İstiklal Savaşımızda beliren fethin siyasi,sosyal ve manevi hayatımıza yeniden hakim olması şarttır. 2- Türk milletinin büyük ekseriyetinin milli iman,milli düşünce,milli değer ve ülküler etrafında bir siyasi heyet haline gelmesi sürekli önlenmiş, ülke yönetimine halkın büyük çoğunluğunun etki etmesinden korkulmuştur.Halkın dağılması,başarısız kalması,umutsuz kalması ve teslimiyeti iştenmiş,fakirlik,çaresizlik,pahalılık ve cehlin halkın elini kolunu bağlamasına göz yumulmuştur. 3- Bugün köylü,işçi,memur,esnaf,namuslu tüccar kısaca halkın kahir ekseriyeti fakirlik,pahalılık ve çaresizlik cenderesi altındadır,ülke zenginlikleri,imkanları.Türk milletinin aleyhine işleyen,akılsız milli hiçbir özelliği olmayan dış ticaret işlemleri yoluyla heder olmaktadır.Ülke yoksullaşmakta,fertler ve zümreler arası sosyal ekonomik denge ve adalet tamir edilmeyecek şekilde bozulmaktadır. Ülkeyi yöneten partiler,Cumhuriyetin baş hedefinin ,çağın en ileri sanayileşmiş ülke olma hedefinin,düveli muazzamanın insafına sığınmak teslimiyeti ile değiştirmişlerdir. Bağımsızlığımız,bayrağımız,Türkün varlık ve mukaddesatı Avrupa Milletler Topluluğunun keyif ve insafına terk edilmiştir. Türk devletinin varlığının bekası için çalışanlar,bu devleti yıkmak isteyenlerle bir görülmüş ve toplumu ayakta tutan manevi temeller sarsılmıştır.Bir toplumun kendisi için savaşanları düşmanları ile bir tutması bir sağlık belirtisi değildir.Devlet,millet ve vatanın dostları ile düşmanlarına,vatanın dostlarına atfedilecek kusurun derecesi ne olursa olsun aynı kanun ,aynı ceza uygulanması,vatansızlığa,devletsizliğe prim vermektir. Cumhuriyet tarihi boyunca eşine rastlamadığımız bir ahlaki,manevi sefalet içine sürüklenilmiştir.Ahlaki,insani ve manevi değer ve umutların böylesine yıkıma uğradığı bir dönemden Allah Türk milletini korusun. 4- Bütün bu vahamete rağmen,Türk Milleti’nin kahir ekseriyetinin devlet,millet,mukadde-
sat ve ülkülerden uzaklaşan iri partilerin cenderesinden sıyrılmak
ve kendi milli yolunu açmak için gayri milli libero-kapitalist ve sos-
yo komünist,enternasyonalist politikalarla savaşmıştır.
Bu iman ve ruh gerçekten kudretlidir.Gerekli saygı duyularak,sa-
mimiyetle,ilim ve hikmetle halka hizmet edenlerin her türlü güçlü-
ğü yeneceklerine iman etmek lazımdır.Bugün üç siyasi parti çer-
çevesinde temsil edilen millet inanç ve ideallerinin, Türk Milleti’nin
en dayanıklı kitleleri tarafından,engelleri aşarak hayata geçirele-
ceğine inanıyoruz.Millet ıstırabının dinmesi milli kadroların tek baş
larına iktidar olmalarına ve milli siyaseti hakim kılmalarına bağlı bu
lunmaktadır.IDP ile MÇP arasında gerçekleştirilmesini RP nin kat-
kısı ile kesinleşmesini dilediğimiz mutabakatın Türk Milleti’nin haya
tında yepyeni feyizli bir dönemi başlatacağına inanıyoruz.
Bu misak ile hayatın her alanında Müslüman Türk Milleti’nin bütün
samimi fertleri, gurupları, zümreleri camiamız içinde yerlerini ala-
caklar,şuramızda temsil edileceklerdir.
Temeller ve Hedefler: 1- Yeni bir toplum ve yeni bir topluluk Hak
ka,Türk Milleti’ni millet yapan ,bütün maddi,manevi ve ruhi değer
ve kıymetlere inanan,Müslüman Türk’ün düşüncesine,inancına,
ahlakına,töresine ve misyonuna inanan ve bu fazilet misakına ka
tılan partiler Türkiye milliyetçiler ve maneviyatçılar topluluğunu
oluştururlar.2- Topluluğun inanç ,düşünce ve ülküleri: Fazilet mi
sakımız şahıslar, liderler,partiler etrafında örülmüş şahıs gurupla
rının değil;Türk Milleti’nin kahir ekseriyetinin siyasi inançlarının,
kabullerinin,ölçülerinin ve ülkülerinin benimsenmesini,savunulma-
sını ve ilişkilerimize hakim kılınmasını ve hayata geçirilmesini ister.
3- Fani liderlikler degil ,ilme ve inanca dayalı liderlik:Şahıslarımız,
partilerimiz,eserlerimiz,hizmetlerimiz,bizim için ne ölçüde kıymetli
olurlarsa olsunlar,birleşmeye mecbur bulunduğumuz kıymetler
sayılamazlar.Bizi fani kıymetler değil,her zaman ve her yerde sa
vunacağımız ölçü,inanç ve hedefler bağlayacaktır.
Şahsi ve zümrenin riyaset davalarını gündemimizden atıyor,geçi-
ci,fani,münakaşası kabil liderliklerle alakamızın bulunmadığını ilan
ediyor,Hakka,ilme,ehliyet ve millet temayülüne dayanan liderliğe
itibar ediyoruz.4- Yeni Türk asrını birlikte hazırlayalım.Bu misak
ile camiamızın biri diğeri kadar önemli ve gerekli milli partilerimizin
ilmi ve manevi liderliklerini ve topluluklarımızı tasviye etmeyi,zayıf
latmayı değil,aksine,istikamet, ölçü ve politikalarını ıslah suretiyle
hem camiamızı hem de camiamıza vucut veren elemanları güçlen
dirmeyi savunuyoruz.5- Dayanışma ve işbirliği:Türk Milleti’ni bir
miili varlık ve beka davası karşısında bırakan meselelerin ağırlığı al
tında bulunan Türk Milleti’nin büyük çoğunluğunun ıstırabı karşı-
sında ,milli siyasi güçler ,milli ve manevi ölçü ve görüşleri,milli ha-
yatımıza hakim kılmak kararıyla ,milli ölçü ve amaçlar dışında hiç-
bir ölçüye itibar etmeyerek,anayasa ve kanunlar çerçevesinde
dayanışma ve işbirliğine girmelerini tarihi ve milli bir zaruret ola-
rak kabul ederler.6-Karşılıklı saygı:Bu anlaşmaya katılan siyasi
parti,gurup ve toplulukların manevi şahsiyetlerine,program ve
tüzükleri ile beliren ideal ,metot ve çalışma sitillerine, varlıklarına
karşılıklı olarak saygı gösterilir.7-Ortak politikalar:Bu partiler,müş
terek programımızın amaçlarına ulaşmak için,tam bir kardeşlik da-
yanışma ve işbirliğini gerçekleştirecek tedbirleri alarak , karşılıklı
sevgi,saygı ve kardeşliği tesis etmeyi,partilerimizin savunacağı
müşterek hedefleri ortaya koymayı,bu amaçlara ulaşmak için de-
mokratik işbirliğini gerçekleştirmeyi,ülke meseleleri karşısında müş
terek tavır belirlemek üzere,ortak daimi istişare kurulları oluştur-
mayı,partilerimiz arasında çıkması mümkün ihtilafları,sulh,kardeş-
lik ve nisfet esaslarına uyarak çözmeyi,bir zaruret olarak kabul
etmişlerdir.8-Bu sözleşmeye imza koyan genel başkanlar ve yet-
kili kurullar,program,görüşler ve teşkilatlar arasında,bu misakta
ifade edilen görüşlere azami mutabakatı sağlamak ve müşterek
bir siyasal entegrasyonda,tüm milli güçleri temsil etmek için tüm
güçlerini seferber etmeyi kabul etmişlerdir.9Milliyetçiler arası dai
mi yüksek şura:Bu misaka katılanlar,milliyetçi tüm güçler arasında
müşterek politikaları saptamak,müşterek politikaları uygulamak
için işbirliğini sağlamak,programlar ve teşkilatlar arasında azami
mutabakatı sağlamak,tüm milliyetçi güçlerin safha safha bu
misak etrafında bütünleşmelerini sağlamak amacı ile milliyetçi
ler arası daimi yüksek şura kurulmasını kabul etmişlerdir.
10-İş bu hürriyetçi milli partiler arası mutabakat sözleşmesi, bu
sözleşmede belirtilmiş ölçü ve hedefleri benimseyen tüm parti,
gurup ve topluluklara açıktır.
Bu fazilet misakı Islahatçı Demokrası Partisi Genel Başkanı
AYKUT EDİBALİ tarafından hazırlanmıştır.