İÇİNDEKİLER
I. PARTİNİN HEDEF VE METODU
II. PRENSİPLER
A) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI
1) İlim
2) Milli Dünya Görüşü ve milli manevi sosyal değerler:
3) Ahlak

B) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KABULLERİ
1) Gelişme
2)Meşruiyetçilik
C) SİYASAL ÇABANIN PRENSİP VE İDEALLERİ
1) Hürriyetçi, demokratik- laik esas
2) Şahsiyetçilik- Milliyetçilik
3) Adalet
4) Barış
5) Birlik
III. TEMEL SORU
IV. GELİŞMENİN GENEL ESASLARI
A) GELİŞMENİN GENEL ŞARTI
B) GELİŞMENİN PRENSİPLERİ
1) Gelişme hareketi bir bütündür:.
2) Gelişmenin primer unsuru son tahlilde insandır:
3) Milli gelişme hareketinin zati karakteri Gelişim:
4) Gelişmenin temel gücü, milli potansiyeldir:
5) Modern teknolojinin süratli iktisabı:
6) Kalkınmanın sosyal ve topyekun özelliği:
7) Maddi iktidar:
8) İnsan hürriyeti ve gelişme unsurlarının koordinasyonu:
9)Milli ve milletlerarası planda gelir dağılımının Türkiye ve Türk toplumu açısından önemi ve anlamı:
10) Sanayileşme hedefinden vazgeçilemez:
11) Gelişmenin temeli olan sosyal çevre:
12) Gelişme iradesini sınırlayan engellerin bertaraf edilmesi:.
13) Toplumun üretim ve tüketimde demokratik organizasyonu:
V. GELİŞMENİN KÜLTÜREL- MANEVİ ESASLARI VE POLİTİKALARI
A) GELİŞMENİN; MEDENİ İLERLEMENİN BİR FONKSİYONU OLARAK ELE ALINIŞI
1) Gelişme:
2) Medeniyetlerin farklı ve ortak özellikleri:
3) Medeniyet, bilimsel düşünce ve teknoloji:
4) Türk medeniyetinin değişim çizgisi:
5) Türk medeniyetinin gelişme zarureti ve dünya buhranı:
6) Medeniyetimizin insani ve manevi cevheri:
7) Tarihsel kültür kıymetlerimizin çağdaş kritiği ve değerlenişi:
8) Taklit çağının sona erişi:
9) Çağdaş yeni medeniyetin maddi – manevi, sosyal esasları:
10) Gelişme ve yeni insan:
11) Yeni medeniyet safhasının hedefleri:
B) MİLLİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM OLARAK GELİŞME
1) Millet vakıası:
2) Millet gerçeğinin insani amacı:
3) Fert ve sosyo-kültürel çevre ilişkileri, şahsiyet ve milli kimlik:
4) İnsanlık camiası:
5) Milli kimliğin korunması:
6) Yeni medeniyet ve insanlığa açık milli kültür politikası:
7) Sağlıklı kültür alışverişine evet, emperyalist kültür etkilerine hayır!
8) Ferdi ve toplumsal çabaya yeni, insancıl ve manevi bir anlam ve ülkü kazandırmak temel hedeftir:
9) Dil politikası:
a) Dil:
b) Türk dilinin korunup geliştirilmesi:
c) Dil , milli kimlik ve kültür
10) Manevi hayatın laik espri içinde tanzimi:
a) Din:
b) Din, İslam dini ve laik espri:
c) Laiklik:
d) Dini hayatın laik-demokratik tanzimi:
11) Diyanet hizmetleri
a) Sömürüye karşı dinin insancıl özü:
b) Din görevlileri:.
c) Dini yayın, eğitim ve telkin alanları.
12) Kültür-sanat politikası
13) Eğitim Politikası
a) Eğitimin bütüncül karakteri:
b) Eğitimin Hedefleri
c) Bilimsel düşüncenin ahlâki ve sosyal esası
d) Bilime dayanan toplum hayatı:.
e) Bilimsel araştırmalar
f) Eğitim politikasının ilk hedefleri:
g) İlk ve orta öğretimin amacı:
h) Mesleki ve teknik öğretim:
ı) Yaygın ve sürekli eğitim:
j) Üniversite ve yüksek okulların bilimsel özerkliği korunmalıdır
k) Yabancı dil ve eğitim:
14) Basın – yayın:
a) Basın – yayın hizmetlerinin demokratik fonksiyonu
b) Basın-yayın politikası, hedefleri ve tedbirler
c) Yaygın, sürekli, demokratik, milli kültürel ilerleme:
VI. GELİŞMENİN MİLLİ EKONOMİ POLİTİKASI
1) Sanayi ve sanayi ötesi toplumu haline süratle ulaşma zarureti:
2) Türkiye’nin gelişmesinin dünya kuvvet dengesi içinde ele alınışı:
3) Kalkınmanın temel gücü:.
4) Kalkınma bir toplum hareketidir:
5) Kalkınmanın maddi, beşeri ve manevi elemanlarının seferber edilmesi:
6) Makro ve mikro alanda kalkınma elemanlarının hürriyetçi koordinasyonu:
7) Spekülatif sermaye ve kredinin doğrudan üretim ve hizmet alanlarına yöneltilmesi:
8) Entegre teşebbüsler:
9) Mesleki kurumların milli ekonomide yeni fonksiyonları
10) Çalışma hayatının ıslahı:
11)Sabit gelir zincirinin milli ekonomide berterafı:
12) KİT’ler
13) Sanayimizin handikapları, montaj sanayisini süratle aşma mecburiyeti
14) Kâr ve toplumsal fayda
15) Sektörler arası işbirliği:
16) Yerli teknoloji:
17) Ekonomi politikamızın esası:
18) İthalat politikası:
19) İhracat politikası:
20) Para politikası
21) Enflasyon
22) Tarım politikası:
23) Tasarruf:
24) Maliye politikası:
VII. GELİŞMENİN MİLLİ SOSYAL ESASLARI
1)Sosyal-fizik çevrenin insan ve gelişme için ıslahı:
2)Hakim karakterlerine göre şehirler:
3) Eğlenme, dinlenme, turizm imkânlarını, nimetlerini tüm vatandaşlara açmak:
4) Konut meselesinin çözüme kavuşması:
5) Genel Sigorta
6) Kadın hakları ve ailenin korunması:
7)Toplumsal faydanın paylaşılmasında ölçü:
8) Vakıflar
9) Yaşlılar, yetimler ve çalışma gücü azalmış vatandaşlar:
10) Sağlık politikası:
11) Spor:
VIII. ÖZEL POLİTİKALAR
1) Ulaştırma:
2) Adalet:
3) İçişleri:
4) Dış politika:
5) Savunma: